PHARMACEUTICS

Mr.Vishvanath Sharma

Associate Oroffessor
  • M.PHARM (PHARMACEUTICS)


PHARMACOGNOSY

MR PRAVEEN SISODIYA

ASSITANT PROFFESSOR
  • M PHARM (PHARMACOGNOSY)


PHARMACOLOGY

Patel Hadman Ram

Assitant Proffessor
  • M Pharm (PHARMACOLGY)


Pharmacy

  • M. PHARM. (PHARMACOLOGY), Ph. D

Mr. Prashant Mutha

Associate Professor
  • M. PHARM. (PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY)

Mr. Surendra Kumar

Associate Professor
  • M. PHARM. (PHARMACEUTICAL CHEMISTRY)

Mr. Himanshu Rajpurohit

Assistant professor
  • M. PHARM. (PHARM. ANALYSIS)


Mrs. Neeta Dhanjani

Assistant Professor
  • M. PHARM. (PHARMACEUTICS)

  • B. PHARM.