Our Team

 • Mr Vivek Saraswat
  Mr Vivek Saraswat
  Associate Professor
  8 years
  M.Pharm,Pharm.Chem.
 • Mr. Prashant Mutha
  Mr. Prashant Mutha
  Associate Professor
  07 years & 11 years
  M. Pharm(Pharmaceutical Biotechnology)
 • Dr.Umesh Kumar Gilhotra
  Dr.Umesh Kumar Gilhotra
  Professor cum Principal

  M.Pharm.,Ph D
 • Mr.Mahesh Prasad Singh
  Mr.Mahesh Prasad Singh
  Assistant Professor
  10 months
  M.Pharm.(Quality Assurance)
 • Ms.Sasmita Nayak
  Ms.Sasmita Nayak
  Associate Profesor
  06 years
  M.Pharm.( Pharmaceutics)
 • Mr.Surendra Kumar
  Mr.Surendra Kumar
  Assistant Professor
  03 years
  M.Pharm.( Pharm.Chemistry)
 • Mr.Somdatt Gupta
  Mr.Somdatt Gupta
  Assistant Professor
  03 years
  M.Pharm.( Pharmacognosy)
 • Mr.Anil Verma
  Mr.Anil Verma
  Assistant Professor
  2 yr& 3 Months
  M.Pharm.( Pharmacology)
 • Ms.Yozana Upadyay
  Ms.Yozana Upadyay
  Assistant Professor
  02 years
  M.Pharm.( Pharmacology)
 • Mr Diwakar Yadav
  Mr Diwakar Yadav
  Lecturer

  M.Pharm.
 • SIF E PAGE 01
  SIF E PAGE 01


 • SIF E PAGE 02
  SIF E PAGE 02


 • SIF E PAGE 03
  SIF E PAGE 03


 • SIF E PAGE 04
  SIF E PAGE 04


 • SIF E PAGE 05
  SIF E PAGE 05


 • SIF E PAGE 06
  SIF E PAGE 06


 • SIF E PAGE 07
  SIF E PAGE 07


 • SIF E PAGE 08
  SIF E PAGE 08


 • SIF E PAGE 09
  SIF E PAGE 09


 • SIF E PAGE 10
  SIF E PAGE 10


 • SIF E PAGE 10
  SIF E PAGE 10


 • SIF E PAGE 11
  SIF E PAGE 11


 • SIF E PAGE 12
  SIF E PAGE 12